วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รายชื่อและ URL ของนักศึกษาฝึกงาน 2/2551
http://offpeerapat.blogspot.com/ นายพีรพัฒน์ คงสบาย
http://banktechn0.blogspot.com/ นายเกียรติดำรงค์ ปลอยปลาhttp://sportphuwadon.blogspot.com/ นายภูวดล แก้วแดง
http://auntechno07.blogspot.com/ นายภาณุ คูเจริญทรัพย์
http://ballking69.blogspot.com/ นาย สาธิต รอดอยู่
http://auttechnobung.blogspot.com/ นายอรรถพร เฟื่องมา
http://offtechno.blogspot.com/ นายอนุโลม พราหมณ์เลิศ
http://sanghnung.blogspot.com/ นายสุริยา วราห์คำ
http://looknokkai.blogspot.com/ ลูกนก ทองเงิน

ไม่มีความคิดเห็น: