วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

.....................บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทีวีบรูพา จำกัด 22/4 ซ.รามคำแหง ถ.รามคำแหง เขตวังทองหลาง....................
จ.กรุงเทพฯ 10310 http://www.tvburabha.com/ .............................
กรรมการผู้จัดการ สุทธ์พงษ์ ธรรมวุฒิ ( พี่เช็ค ).........................................
.........................................................TV BURABHA CO., LTD 22/4
............................Soi Ramkhamhaeng 43/1 , Ramkhamhaeng Rd. ,
.........................Wangthonglang District, Bangkok 10310 , Thailand

....................................ประวัติอรรถพรเฟื่องมา..................................................................นายอรรถพร เฟื่องมา (อรรถ)
...............................บ้านเลขที่ 19/1 ม.5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
....................................ศึกษาอยู่ที่ มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์
...........................................โปรแกรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
...................................ความสามารถพิเศษ ออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
..........................................และด้วยมือ ถ่ายภาพวีดิโอและภาพนิ่ง ตัดต่อวีดิโอ
.......................................................................โทร.085-7000-755
.....................................................อหารที่ชอบ.........................ไม่มี
..................................................งานอดิเรก ออกกราฟิก ถ่ายภาพ เล่นดนตรี
.............................................................................คติ ถ้อแต่ไม่ถอย
...........................................................
...........................................................
...........................................................
..................................................

ข้อปฎิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน
1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฎิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
และเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฎิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน
และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ
และลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศก์

..............................................................................TECHNO.7